image

Motivation through Constant Inspiration – The Spartak Spirit

GoTorey.com Followers thank you for all your support and loyalty!  I have made a special commercial following my selection of MVP for the months of October and November of the Russian PBL Beko League!  Check out the inspirational commercial it is made for all of you!

Spartak TV Presents Russian Cribs!

Hello all my GoTorey.com followers please join me as I take you through my place of residence in Vladivostok, Russia.  Spartak TV has filmed my crib in Russia!  Check it out and leave feedback and comments thanks and Enjoy!

Spartak Primorie Does a Basketball Clinic with the Kids!

Spartak Primorie Basketball Players go to a local grammar school in Vladivostok. It was a fun-filled event and I want to thank every person involved in this special event for the Vladivostok Primorsky Region!

Torey Thomas: U Mateczki Rosji

111023_samara_spartak_2

Torey Tho­mas roz­gry­wa­jący PGE Turowa Zgo­rze­lec w poprzed­nim sezo­nie, w gło­so­wa­niu na naj­bar­dziej war­to­ścio­wego zawod­nika (MVP) wygrał ze zde­cy­do­waną więk­szo­ścią gło­sów. Koszy­karz, który pocią­gnął zespół z Łużyc do finału, miał w poprzed­nim sezo­nie śred­nie 14,4 punktu, 5,7 asy­sty i 4,2 zbiórki na mecz.

Obec­nie Torey zado­mo­wił się we Wła­dy­wo­stoku i gra w dru­ży­nie „Sybe­ryj­skich tygry­sów” – Spar­tak Pri­mo­rie. Jest nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem swo­jego zespołu. Rów­nież w Lidze rosyj­skiej jest naj­lep­szym strzel­cem. Jego śred­nie to 18 punk­tów na mecz. Torey zna­lazł tro­chę czasu pomię­dzy tre­nin­gami i zgo­dził się odpo­wie­dzieć na kilka pytań redak­cji worldbasket.info. Zapra­szamy do lek­tury.

Andrzej Mostow­ski: Jak się czu­jesz w Lidze rosyj­skiej, jesteś zado­wo­lony z kie­runku który wybra­łeś?

Torey Tho­mas: Jak do tej pory czuję się bar­dzo dobrze. Sezon w Rosji jest wyma­ga­jący, dobrze, że jest tak duża kon­ku­ren­cja.

AM: Wielu gra­czy narzeka na odle­gło­ści mię­dzy mia­stami. Wła­dy­wo­stok jest naj­da­lej na wschód wysu­niętą koszy­kar­ską metro­po­lią w Rosji. Czy odczu­wasz pro­blemy wyni­ka­jące z róż­nic cza­so­wych?

TT: Tak, mię­dzy mia­stami w Rosji są bar­dzo duże odle­gło­ści. Nie bez powodu kraj ten nazy­wają Matką Rosją! Zmiana stref cza­so­wych jest dosyć uciąż­liwa, weź np. prze­lot samo­lo­tem z Wła­dy­wo­stoku do Moskwy trwa aż 9 godzin!

AM: W przed­se­zo­no­wych ocze­ki­wa­niach eks­per­tów mie­li­ście być przy­sło­wio­wym chłop­cem do bicia. Jed­nak w Lidze rosyj­skiej udało wam się wygrać z UNICS’em czy po dogrywce z Niż­nym Nowo­gro­dem Czy tak jak dla kibi­ców, było to dla was dużym zasko­cze­niem, czy uzna­li­ście te wygrane jako coś nor­mal­nego?

TT: Tak przed roz­po­czę­ciem sezonu wszy­scy uwa­żali, że nie­wiele ugramy, jed­nak musisz grać, nie patrząc jaki jest podział sił na papie­rze… To było coś nie­sa­mo­wi­tego wygrać z UNICS’em, ten zespół prze­cież gra w Euro­li­dze. Z Niż­nym Nowo­gro­dem wygra­li­śmy po dogrywce, oni dodat­kowo grają w Lidze VTB. Wła­śnie te wygrane poka­zują, że musisz wal­czyć w każ­dym meczu jeśli chcesz wygrać. My wal­czymy!

AM: Co możesz powie­dzieć o współ­pracy z Twoim obec­nym tre­ne­rem – Bory­sem Liva­no­vem? Czy jego tre­ningi są cięż­kie. W jaki spo­sób moty­wuje gra­czy, czy np. czę­sto krzy­czy na gra­czy?

TT: Bar­dzo dobrze współ­pra­cuje mi się z tre­ne­rem. Jest bar­dzo wyma­ga­jący a jego tre­ningi nie należą do lek­kich. Jasne cza­sami zda­rza mu się krzyk­nąć, jed­nak nie robi tego bez powodu. Naj­więk­szą moty­wa­cją ze strony tre­nera jest pozwo­le­nie nam na gra­nie swo­jej gry. To bar­dzo ważne, każdy ma swoje ulu­bione zagrywki. Mówi nam – każdy wie co potrafi naj­le­piej, co jest wewnątrz nas, więc pokaż­cie to na par­kie­cie.

AM: A jak układa Ci się współ­praca z kole­gami dru­żyny?

TT: Lubię wszyst­kich w Spar­taku Pri­mo­rie. Nasz zespół jest naprawdę fajną grupą face­tów.

AM: Pasja to słowo, które czę­sto jest w uży­ciu, mówiąc o Two­jej dotych­cza­so­wej karie­rze. Czy zgo­dzisz się z tym, że żyjesz koszy­kówką całym ser­cem i ona daje Ci siły aby być lep­szym czło­wie­kiem?

TT: Pasja to nie tylko zwy­kłe słowo. Dla mnie to coś wię­cej, tak można okre­ślić mnie jako czło­wieka i to nie tylko na boisku ale i poza par­kie­tem. Kiedy coś zaczy­nam robić, zawsze wkła­dam w to całe serce.

AM: Jeste­śmy na początku sezonu Ligi rosyj­skiej (Spar­tak Pri­mo­rie roze­grał 3 mecze – przyp. red.). Dotych­czas jesteś lide­rem punk­to­wym ligi, zdo­by­wasz śred­nio 18 punk­tów na mecz. Jak Ty to robisz, w tak sil­nej lidze?

TT: Tutaj trzeba podzię­ko­wać za kre­dyt zaufa­nia od tre­nera i kole­gów z dru­żyny, że pozwa­lają mi na swo­bodę w ataku i zdo­by­wa­nie punk­tów. Nasza ofen­sywna tak­tyka – up tempo play –pozwala mi na to. A wła­śnie w takiej grze czuję się naj­le­piej.

AM: Uważa się, że jesteś jed­nym z naj­le­piej pene­tru­ją­cych i rzu­ca­ją­cych zawod­ni­ków w lidze…

TT: Uwierz mi spę­dzam wiele godzin na odda­wa­niu rzu­tów, wcze­śniej wszy­scy mówili, że nie potra­fię rzu­cać, że jedyne co potra­fię to pene­tra­cja pod kosz. Jed­nak poświę­ce­nie i wysi­łek jaki wkła­dam w tre­ning spra­wił, że cza­sami wolę oddać dobry rzut z dal­szej odle­gło­ści, niż pene­tro­wać – nawet pod pusty kosz.

AM: Ok. ostat­nie pyta­nie. Jeśli miał­byś dać mło­dym gra­czom jakieś wska­zówki, co by to było?

TT: Powie­dział­bym – we wszystko co robisz przed tre­nin­giem i po tre­ningu wkła­daj eks­tra wysi­łek. Znajdź dobrego tre­nera, który wskaże Ci kie­ru­nek roz­woju – i pra­cuj nad tym o czym mówi. Im wię­cej wysiłku wkła­dasz w tre­ning, tym zwięk­szasz wiarę w swoje moż­li­wo­ści.

AM: To chyba wszystko, bar­dzo dzię­kuję.

TT: Dzięki za wywiad!

Był ulubieńcem kibiców Turowa, jest gwiazdą w Rosji

111023_samara_spartak_1Torey Thomas, były gracz PGE Turowa Zgorzelec rozgrywa świetny sezon w Rosji i zdecydowanie wyróżnia się wśród gwiazd światowego formatu takich jak Andrei Kirilenko, DeJuan Blair czy Nenand Krstić.

Uznany najlepszym zawodnikiem poprzedniego sezonu Tauron Basket Ligi, Torey Thomas, rozgrywa znakomity sezon w rosyjskiej lidze PBL, drugiej najsilniejszej w całej Europie. W ubiegłym roku w Turowie w 41 meczach ligowych, Thomas notował średnio 14,4 punktu, 5,7 asysty i 4,2 zbiórki w każdym spotkaniu. Najwięcej, 31 punktów rzucił Asseco Prokomowi Gdynia, 13 asyst miał w spotkaniu z Zastalem Zielona Góra, a rekordowe 9 piłek zebrał z tablic w Koszalinie przeciwko AZS-owi.

W tym sezonie, po trzech kolejkach ligowych Thomas, ze średnią 18 punktów w każdym meczu jest pierwszym strzelcem rosyjskiej PBL. Dodatkowo były rozgrywający Turowa świetnie prezentuje się też jako kreator gry i zalicza średnio 5,7 asysty co pozwala mu zajmować trzecie miejsce wśród najlepiej podających. Znajduje się także w dziesiątce najlepiej przechwytujących z blisko 3 przechwytami w meczu i zbiera 5 piłek z tablic, co dla mierzącego zaledwie 180 centymetrów gracza jest bardzo dobrym wynikiem. Jego zespół, Spartak Primorie Władywostok, z bilansem 2-1, jest trzeci w tabeli ekstraklasy tylko za tak uznanymi drużynami jak CSKA Moskwa i tegoroczny pogromca PGE Turowa w eliminacjach Euroligi, Chimki Moskwa.

Cieszy mnie to, że wygraliśmy dwa mecze, a ja mogłem prowadzić zespół w tych spotkaniach jako rozgrywający. Codziennie ciężko pracuję nad tym, aby być w formie i poprawiać swoje umiejętności. Występy i możliwość rywalizacji w PBL to spore wyróżnienie, bo to jedna z najsilniejszych lig koszykarskich w całej Europie

mówi jak zwykle skromny Torey Thomas.

Ulubieniec zgorzeleckiej publiczności aspiruje do miana gwiazdy drugiej najsilniejszej ligi Europy. Przeciwko bardzo silnej drużynie Unicsu Kazań były gracz Turowa rzucił 18 punktów, miał 11 asyst, 6 zbiórek i 2 przechwyty. Statystyki Thomasa robią tym większe wrażenie, kiedy zobaczymy jak wielcy zawodnicy grają w Rosji. Wielu z nich uznanych jest za wybitnych nie tylko w Europie, ale także w NBA.

Najgłośniejszym nazwiskiem, które pojawiło się w tym sezonie w PBL jest oczywiście Andrei Kirilenko, długoletni zawodnik Utah Jazz i jeden z najbardziej wszechstronnych graczy w NBA. Oprócz niego w ekstraklasie rosyjskiej grają środkowy San Antonio Spurs DeJuan Blair, były gracz m.in. Boston Celtics i Oklahoma City Thunder oraz reprezentant Serbii, Nenand Krstić, center New York Knicks Timofey Mozgow czy etatowy reprezentant Rosji Victor Khryapa.

RSS Feed

Subscribe to my RSS and stay informed about the latest news from my site!

Categories

Archives